Facebook
Loading...
rabaty do 90% taniejrabaty do 90% taniej ceny już od 1 złceny już od 1 zł renomowani producencirenomowani producenci ponad 2000 wzorówponad 2000 wzorów

Regulamin promocji -bezterminowy zwrot

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin promocji „Bezterminowy Zwrot” określa prawa i obowiązki stron Umowy Sprzedaży Produktów zawieranej za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, o której mowa w Regulaminie sprzedaży Nexterio.pl (wersja dla konsumentów), zwanym dalej Regulaminem sprzedaży, w okresie objętym promocją „Bezterminowy Zwrot”.
 2. Organizatorem promocji „Bezterminowy Zwrot”, zwanej dalej „Promocją”, jest Megastore.pl S.A. z siedzibą w Kielcach przy Alei Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301770, REGON 260207113, numer NIP 657-277-28-47, kapitał zakładowy 77.450.000 zł (wpłacony w całości), zwana w dalszej części „Organizatorem”.
 3. O ile z treści niniejszego Regulaminu nie wynika inaczej, słowa użyte w jego treści pisane wielką literą mają takie samo znaczenie jakie zostało im nadane w treści Regulaminu sprzedaży.
 4. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie Klient w rozumieniu Regulaminu sprzedaży, tj. podmiot kupujący od Organizatora Produkt spośród Katalogu Produktów.
 5. Uczestnikiem Promocji nie może być pracownik Organizatora, podmiot działający na zlecenie Organizatora w związku z przeprowadzeniem Promocji oraz członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu uznaje się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo małżonka pracownika oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 6. W Promocji nie mogą wziąć udziału osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej ani osoby fizyczne dokonujące zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

§ 2. Warunki Promocji

 1. Promocja obowiązuje od godziny 8:00, 30 listopada 2013 r. do godziny 23:59, 31 grudnia 2017 r. i obejmuje wszystkie Produkty dostępne w Katalogu Produktów.
 2. Klient, który w czasie trwania Promocji dokona zakupu Produktu za pośrednictwem Serwisu Organizatora, działającego pod adresem http://www.nexterio.pl ma prawo dokonania zwrotu tego Produktu do Organizatora i otrzymania od Organizatora zwrotu ceny Produktu, zapłaconej przez Klienta na warunkach określonych w dalszej części niniejszego paragrafu.
 3. W okresie trwania Promocji Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyn, na warunkach przewidzianych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, z tym, że przewidziany w tejże ustawie termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży ulega wydłużeniu do 30 dni od dnia otrzymania Produktu.
 4. Warunkiem skorzystania z Promocji jest wysłanie przez Klienta Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed upływem 30 dni od dnia odebrania Produktu poprzez:

1) skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia dostępnego w pliku WORD lub PDF ;

2) złożenie innego jednoznacznego oświadczenia, w którym poinformuje Organizatora o decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

Złożenie oświadczenia o odstąpieniu może nastąpić na piśmie (wówczas należy je przesłać na adres siedziby Organizatora: Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce) albo w formie elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Spółki: sklep@nexterio.pl).

 1. W okresie trwania Promocji Klient może też odstąpić od Umowy Sprzedaży bezterminowo. Warunkiem skorzystania z Promocji jest:

1) złożenie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu powinno dotrzeć do Organizatora przed zwróceniem mu Produktu;

2) wysłanie Produktu do magazynu Organizatora przy ul. Słowackiego 21, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, z dopiskiem „zwrot towaru” oraz dołączoną kopią oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży i dowodem zakupu (kopia faktury VAT);

3) kompletność Produktu, brak oznak jego używania, zapakowanie Produktu w oryginalne opakowanie, wraz ze wszelkimi akcesoriami dołączonymi do niego.

Postanowienia ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio.

 1. Promocja nie obejmuje przypadków:

1) dostarczenia Produktu wyprodukowanego według specyfikacji Klienta lub wyraźnie zindywidualizowanego;

2) dostarczenia zapieczętowanego Produktu, który nie nadaje się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i którego opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3) dostarczenia Produktu, który, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter jest w sposób nierozłączny połączony z innymi przedmiotami;

 1. Promocja nie obejmuje z kategorii Chemia Budowlana.
 2. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Organizatora.
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora dotyczącymi możliwości zwrotu Produktów.

 

§ 3. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji Klient może zgłaszać do Organizatora w formie elektronicznej na adres sklep@nexterio.pl.
 2. W treści reklamacji należy wskazać imię, nazwisko, firmę (w przypadku przedsiębiorców), numer NIP (w przypadku przedsiębiorców), adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis przyczyny składania reklamacji.

 

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: http://www.nexterio.pl.
 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu sprzedaży.
 3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), przy czym zmiany te nie będą wiążące dla Klientów którzy złożyli zamówienie spełniające warunki Promocji przed dokonaniem zmiany postanowień Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2015 r.