Facebook
Loading...
39 Outletów w Polsce
Znajdź
ZnajdźOutlet
Free Samples
Zamów darmowe próbki (dodaj 3 darmowe próbki, aby porównać w domu)
Otwórz koszyk próbekUkryj
0
Szczegóły dostawy
Wybrany paczkomat:
Adres paczkomatu:

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU NEXTERIO.PL

 

ROZDZIAŁ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Postanowienia wstępne

 

 1. Regulamin serwisu Nexterio.pl określa prawa i obowiązki stron umów o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem http://nexterio.pl.
 2. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm., zwana dalej „k.c.”).
 3. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). 

 

§ 2. Definicje

 

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

1)     Cookies – krótkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer obsługujący Serwis i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył;

2)     Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znanych jedynie Użytkownikowi Zarejestrowanemu, służący do jego uwierzytelnienia w Serwisie;

3)     Katalog Produktów – lista Produktów prezentowanych przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu;

4)     Konto – zbiór zasobów i uprawnień w Serwisie przypisanych Użytkownikowi Zarejestrowanemu;

5)     Login – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikujący Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie;

6)     Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez Spółkę do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu;

7)     Profil Użytkownika Zarejestrowanego, Profil – zestawienie danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika na etapie zakładania Konta wraz z informacją o dokonanych zakupach oraz wybranych Produktach, a także informacjami o zgłoszonych reklamacjach oraz dokonanych zwrotach;

8)     Regulamin – niniejszy regulamin serwisu Nexterio.pl;

9)     Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Spółkę w Serwisie;

10)Serwis – system stron www funkcjonujących w Internecie w domenie nexterio.pl zarządzany przez Spółkę, stanowiący sklep internetowy;

11)Spółka – „Nexterio sp. z o.o." z siedzibą w Kielcach przy w Al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Kielce, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000571559, REGON 362252818, numer NIP 6572919109, adres elektroniczny: sklep@nexterio.pl; kapitał zakładowy: 89 000 000,00 zł (wpłacony w całości);

12)Umowa – zobowiązanie, którego przedmiotem jest nieodpłatne świadczenie przez Spółkę na rzecz Użytkownika Usług polegających na dostarczaniu mu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej, na jego indywidualne żądanie treści umieszczonych w Serwisie oraz funkcjonalności oferowanych w Serwisie, przy wykorzystaniu do tego celu urządzeń do elektronicznego przetwarzania danych;

13)Umowa Konta – zobowiązanie, którego przedmiotem jest nieodpłatne świadczenie przez Spółkę na rzecz Użytkownika Zarejestrowanego Usługi polegającej na umożliwieniu mu zarządzania Kontem, przy wykorzystaniu do tego celu urządzeń do elektronicznego przetwarzania danych;

14)Umowa Sprzedaży – zobowiązanie Spółki do przeniesienia na Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego własności rzeczy ujętych w Katalogu Produktów oraz wydanie rzeczy, a po stronie Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego zobowiązanie do odebrania tych rzeczy oraz zapłata Spółce ceny;

15)Usługi – usługi świadczone przez Spółkę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu;

16)Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu;

17)Użytkownik Zarejestrowany – podmiot, który posiada Konto w Serwisie.

 

ROZDZIAŁ 2.

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§ 3. Charakter prawny Serwisu

 

 1. Serwis jest prowadzony przez Spółkę.
 2. Podmiotem uprawnionym do Serwisu, w tym wszelkich praw własności intelektualnej składających się na niego, jest Spółka.
 3. Serwis jest skierowany do Użytkowników oraz Użytkowników Zarejestrowanych.

 

§ 4. Zakres Usług dedykowanych Użytkownikowi

 

Usługi oferowane przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu obejmują:

1)     dostarczenie treści umieszczonych w Serwisie;

2)     umożliwienie zachowania dla Użytkownika informacji o Produkcie wybranym z Katalogu Produktów w celu złożenia zamówienia na Produkt (Koszyk);

3)     umożliwienie dokonania zestawienia oraz porównania Produktów;

4)     umożliwienie Użytkownikowi przesłania za pośrednictwem Serwisu wiadomości elektronicznej do pracownika Spółki zajmującego się obsługą korespondencji elektronicznej przychodzącej z Serwisu (Zapytaj Eksperta);

5)     umożliwienie Użytkownikowi przesłania za pośrednictwem Serwisu wiadomości elektronicznej zawierającej pytanie dotyczące Produktu wybranego z Katalogu Produktów udostępnionego w Serwisie (Zapytanie Ofertowe). 

 

§ 5. Koszyk

 

 1. Serwis zapewnia możliwość złożenia zamówienia na Produkty poprzez odnotowanie informacji o nich w zasobach Serwisu (umieszczenie w Koszyku).
 2. Informacje, o których mowa w ust. 1 są dostępne dla Użytkownika do czasu zamknięcia przez niego przeglądarki internetowej, którą wykorzystuje do poruszania się po Serwisie.
 3. Umieszczenie informacji o wybranych Produktach w Koszyku nie zobowiązuje Użytkownika do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Użytkownik może złożyć zamówienie oraz zawrzeć Umowę Sprzedaży mającą za przedmiot Produkty zamieszczone w Koszyku za pośrednictwem Serwisu. W przypadku złożenia zamówienia na Produkt przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu wymagane będzie zaakceptowanie przez niego odrębnego regulaminu określającego zasady oraz warunki dokonywania zakupów w Serwisie. Warunki zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych Produktów określa Regulamin sprzedaży Nexterio.pl (wersja dla konsumentów) lub Regulamin sprzedaży Nexterio.pl (wersja dla przedsiębiorców).

 

§ 6. Porównanie produktów

 

Usługa umożliwiająca dokonanie zestawienia oraz porównanie Produktów, która dostępna jest pod warunkiem umieszczenia wybranych Produktów w porównywarce zamieszczonej w Serwisie.

 

§ 7. Zapytaj Eksperta, Zapytanie Ofertowe

 

Usługa Zapytaj Eksperta oraz Zapytanie Ofertowe wymagają podania danych osobowych potrzebnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem oraz odpowiedzi na pytanie przesyłane za pośrednictwem Serwisu.

 

§ 8. Zakres Usług dedykowanych Użytkownikowi Zarejestrowanemu

 

 1. W ramach Umowy Konta Spółka zapewnia realizację następujących Usług:

1)     założenie oraz prowadzenie Konta;

2)     umożliwienie złożenia zamówienia na Produkty;

3)     umożliwienie zapisania informacji o Produktach zakupionych przez Użytkownika Zarejestrowanego;

4)    udostępniania elektronicznych faktur VAT oraz korekt faktur VAT wystawionych przez Spółkę, ich przechowywanie oraz pobieranie,

5)     umożliwienie wyrażania opinii o Produktach.

 1. Ponadto w ramach Umowy Konta świadczone są Usługi dostępne również dla Użytkownika określone w § 4 Regulaminu, przy czym informacje o Produktach zapisane w ramach Konta oraz Koszyku są dostępne również po zamknięciu przeglądarki internetowej, którą posługuje się Użytkownik Zarejestrowany.

 

§ 9. Konto

 

 1. Informacje zapisane na Koncie Użytkownika Zarejestrowanego określają warunki na jakich Użytkownik Zarejestrowany korzysta z Serwisu, w szczególności zapisywane są w nim informacje o tym, czy udzielił zgody na przesyłanie mu informacji handlowych, czy złożył zamówienie na usługę newslettera świadczoną na podstawie odrębnego regulaminu.
 2. Wgląd do informacji zamieszczonych na Koncie posiada Użytkownik Zarejestrowany po dokonaniu czynności zalogowania się do Konta, Spółka jako administrator danych oraz podmiot określony w § 15 ust. 10 Regulaminu. Informacje o treści Hasła nie są zapisywane na Koncie w postaci jawnej.
 3. Użytkownik Zarejestrowany może zarządzać informacjami zapisanymi na jego Koncie, w szczególności dokonać zmiany swojego Hasła. 
 4. Użytkownik Zarejestrowany nie może dokonać zmiany adresu poczty elektronicznej podanego w formularzu rejestracyjnym. Jest to informacja jednoznacznie identyfikująca Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie.
 5. Informacje zapisane na Koncie są dostępne w języku polskim.
 6. Konto może być wykorzystywane tylko przez jednego Użytkownika Zarejestrowanego.
 7. Zalogowanie się do Konta następuje po naciśnięciu przycisku „Zaloguj” znajdującego się na stronie internetowej Serwisu oraz podaniu prawidłowego Loginu oraz Hasła do Konta.
 8. Wylogowanie z Konta następuje po naciśnięciu przycisku „Wyloguj” znajdującego się na stronie internetowej Serwisu.

 

§ 10. Składanie zamówień na Produkty

 

 1. Serwis zapewnia odnotowanie na Koncie informacji o zamówionych przez Użytkownika Zarejestrowanego Produktach oraz Produktach, które zostały mu już dostarczone.
 2. Osiągnięcie przez Użytkownika Zarejestrowanego funkcjonalności określonej w ust. 1 powyżej, będzie możliwe jedynie przy składaniu zamówienia na Produkty po uprzednim zalogowaniu się Użytkownika Zarejestrowanego do Konta.
 3. W przypadku złożenia zamówienia na Produkt przez Użytkownika Zarejestrowanego zgodnie z ust. 2 powyżej wymagane będzie zaakceptowanie przez niego odrębnego regulaminu określającego zasady oraz warunki dokonywania zakupów w Serwisie. Warunki zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych Produktów określa Regulamin sprzedaży Nexterio.pl (wersja dla konsumentów) lub Regulamin sprzedaży Nexterio.pl (wersja dla przedsiębiorców).

 

§ 11. Umieszczanie opinii

 

 1. Użytkownik Zarejestrowany ma możliwość wyrażania opinii o Produktach.
 2. Opinia wyrażona przez Użytkownika Zarejestrowanego jest weryfikowana przez Spółkę, pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. W razie gdy opinia wyrażona przez Użytkownika Zarejestrowanego nie narusza Regulaminu, Spółka umieszcza treść opinii przy ocenianym Produkcie.
 4. W razie gdyby opinia Użytkownika Zarejestrowanego naruszała Regulamin, Spółka nie umieszcza opinii w Serwisie.

 

ROZDZIAŁ 3.

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§ 12. Warunki zawarcia i rozwiązania Umowy

 

 1. Umowa zostaje zawarta poprzez rozpoczęcie korzystania z Serwisu przez Użytkownika za pośrednictwem Internetu (on-line).
 2. Umowa zostaje rozwiązana poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu przez Użytkownika za pośrednictwem Internetu.

 

§ 13. Warunki zawarcia i rozwiązania Umowy Konta

 

 1. Umowę Konta mogą zawrzeć wyłączenie podmioty posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w szczególności osoby fizyczne pełnoletnie, nie ubezwłasnowolnione w całości ani w części, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną. Użytkownikiem Zarejestrowanym może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca.
 2. Warunkiem zawarcia Umowy Konta jest:

1)     Rejestracja,

2)     spełnianie warunków technicznych potrzebnych do korzystania z Serwisu,

3)     zaakceptowanie Regulaminu.

 1. Rejestracja wymaga wypełnienia przez Użytkownika, który zamierza założyć Konto, formularza rejestracyjnego zamieszczonego w Serwisie poprzez podanie adresu poczty elektronicznej oraz wskazanie Hasła.
 2. Po dokonaniu w sposób prawidłowy Rejestracji, Spółka potwierdza założenie konta w Serwisie wysyłając do Użytkownika Zarejestrowanego wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika Zarejestrowanego adres poczty elektronicznej. Umowa Konta zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika Zarejestrowanego wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
 3. W momencie dokonywania Rejestracji Użytkownik może podać dane, które będą domyślnie używane przy składaniu zamówień. Podanie danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest również możliwe po zawarciu Umowy Konta. Dane, o których mowa w niniejszym ustępie, to:

1)     imię i nazwisko,

2)     ulica,

3)     nr domu / mieszkania,

4)     miejscowość,

5)     kod pocztowy,

6)     pocztę,

7)     numer telefonu,

8)     firmę (w przypadku przedsiębiorców),

9)     numer NIP (w przypadku przedsiębiorców).

 

§ 14. Warunki rozwiązania Umowy Konta

 

 1. Rozwiązanie Umowy Konta może nastąpić, w szczególności:

1)     na żądanie Użytkownika Zarejestrowanego złożone w każdym czasie;

2)     z inicjatywy Spółki, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika Zarejestrowanego obowiązków wynikających z Regulaminu, w szczególności w przypadku dostarczania przez Użytkownika Zarejestrowanego do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

 1. Żądanie rozwiązania Umowy Konta może zostać złożone przez Użytkownika Zarejestrowanego przez wysłanie do Spółki wiadomości z żądaniem usunięcia Konta:

1)     z adresu poczty elektronicznej Użytkownika Zarejestrowanego, podanego w jego Profilu, lub

2)     w formie pisemnej na adres Spółki.

 1. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Konta Spółka może złożyć przesyłając je do Użytkownika Zarejestrowanego:

1)     na adres poczty elektronicznej Użytkownika Zarejestrowanego, podany w jego Profilu, lub

2)     w formie pisemnej na adres zamieszkania/adres siedziby lub na adres do korespondencji Użytkownika Zarejestrowanego.

 1. Wskutek rozwiązania Umowy Konta Hasło zostaje unieważnione, co uniemożliwia Użytkownikowi zalogowanie się do Konta.
 2. W przypadku, w którym Użytkownik Zarejestrowany wyraził zgodę na przesyłanie informacji handlowej lub zamówił usługę newslettera świadczoną na podstawie odrębnego regulaminu, zgoda lub odpowiednio umowa o świadczenie newslettera jest ważna mimo zamknięcia Konta, tak długo, jak długo jak Użytkownik Zarejestrowany nie odwoła zgody lub nie zrezygnuje z otrzymywania newslettera.
 3. Rozwiązanie Umowy Konta albo odstąpienie od Umowy Konta przez Użytkownika Zarejestrowanego nie wpływa na ważność, skuteczność ani wykonanie Umów Sprzedaży, które zostały zawarte za pośrednictwem Serwisu z Użytkownikiem Zarejestrowanym.

 

ROZDZIAŁ 4.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POUFNOŚĆ, PRAWA AUTORSKIE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§ 15. Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), dotyczących Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych podanych przez nich w ramach korzystania Usług, jest Spółka. 
 2. Spółka zapewnia realizację wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Spółka zapewnia poufność i ochronę danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Spółka przetwarza dane osobowe zbierane w Serwisie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Spółkę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.
 5. W celu realizacji Umowy Konta Spółka może przetwarzać następujące dane:

1)     imię i nazwisko,

2)     adresy: zameldowania, zamieszkania, dostawy, e-mail.

3)     numer telefonu,

4)     firmę (w przypadku przedsiębiorców),

5)     numer NIP (w przypadku przedsiębiorców).

 1. Spółka oświadcza, że podanie adresu e-mail, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia i realizacji Umowy Konta. Podanie pozostałych danych osobowych jest również dobrowolne, jednak konieczne w celu umożliwienia Użytkownikowi Zarejestrowanemu korzystania z funkcjonalności Konta polegającej na domyślnym korzystaniu z tych danych przy zawieraniu Umów Sprzedaży.
 2. Spółka oświadcza, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego, a także czasu połączenia Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie.
 3. Spółka uprawniona jest do ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 4. Spółka oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników oraz Użytkowników Zarejestrowanych spółce Infover Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Kielcach (dawniej Infover S.A.), ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, na podstawie pisemnej umowy, zawartej zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w zakresie wykonywania usług hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem. Spółka może na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych powierzać przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom.
 5. Użytkownik oraz Użytkownik Zarejestrowany ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.
 6. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane, o których mowa w § 13 ust. 4 pkt 1)-9) Regulaminu niezwłocznie po ich zmianie.
 7. Spółka zapewnia szyfrowanie danych w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu danych służących do logowania się do Konta oraz składania zamówienia za pośrednictwem Konta.

 

§ 16. Polityka prywatności

 

Spółka może publikować bannery i linki do innych stron, i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści, którzy mogą w wyniku umów korzystać z logo Spółki. Korzystając z bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

 

§ 17. Prawa autorskie

 

 1. Zarówno układy treści zawarte w Serwisie, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.
 2. Zawartość Serwisu może być przez Użytkowników wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego.
 3. Użytkownik Zarejestrowany, umieszczając swój podpis pod opiniami wyrażanymi na temat Produktów, wyraża zgodę na opublikowanie opinii w Serwisie i umożliwienie odczytania opinii przez innych Użytkowników oraz Spółkę. 
 4. W odniesieniu do tych elementów opinii Użytkownika Zarejestrowanego, które są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.), Użytkownik Zarejestrowany udziela Spółce nieograniczonej w czasie ani co do terytorium, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania utworów w celu promocji i reklamy Serwisu oraz Produktów, dla potrzeb rozpowszechniania informacji o Serwisie oraz Produktach na następujących polach eksploatacji:

1)     utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do obrotu, w tym do sieci Internet i mobile Internet lub elektronicznego udostępniania na żądanie; 

2)     publicznego wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem telewizji (w tym webTV, ipTV, telewizji cyfrowej, telewizji analogowej, telewizji kablowej, telewizji komórkowej);

3)     wykorzystania materiałów w całości lub we fragmentach wraz z prawem łączenia ich z innymi materiałami;

4)     umieszczania materiałów w bazach danych Serwisu, wykorzystania materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób do promocji i reklamy Serwisu;

5)     prezentacji utworów w innych serwisach partnerskich.

 

ROZDZIAŁ 5.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§ 18. Wymagania techniczne niezbędne do pracy w Serwisie

 

 1. Warunkiem koniecznym korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika systemu informatycznego umożliwiającego:

1)     dostęp do sieci Internet,

2)     przeglądanie zasobów Internetu,

3)     przyjmowanie plików Cookies,

4)     wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej.

 1. Ponadto wymagane jest posiadanie konta poczty elektronicznej, z którym system, o którym mowa w ust. 1 może się łączyć i wymieniać dane.
 2. Spółka zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Użytkownikowi, jeśli w skład systemu informatycznego, o którym mowa w ust. 1 wchodzą następujące modele przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 7 i wyższe, Firefox. 3.x i wyższe, Opera 9.x i wyższe, Chrome i Safari 4.x i wyższe, a także wtyczki multimedialne Flash 9 lub Silverlight 3 lub nowsza.

 

§ 19. Zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania z Konta innego Użytkownika Zarejestrowanego

 

 1. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać lub udostępniać wyłącznie dane, które:

1)     są prawdziwe, dokładne i niewprowadzające w błąd;

2)     nie będą naruszały przepisów obowiązującego prawa, w tym nie będą naruszały praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej i dóbr osobistych;

3)     nie będą obraźliwe oraz nie będą zawierały gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich;

4)     nie będą zawierały treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, budzących niesmak lub posiadających charakter pornograficzny, kontrowersyjnych moralnie lub światopoglądowo;

5)     nie będą naruszały dobrego imienia lub wizerunku Spółki;

6)     nie będą zawierały informacji promocyjnych i reklamowych.

 1. Użytkownikowi nie wolno dokonywać prób uzyskania dostępu do Konta przypisanego do innego Użytkownika Zarejestrowanego, w szczególności poprzez próby odgadnięcia jego Loginu oraz Hasła.

 

ROZDZIAŁ 6.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

§ 20. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Spółka zobowiązuje się usunąć w technicznie możliwym i rozsądnym ekonomicznie terminie nieprawidłowości w działaniu Serwisu w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego takich nieprawidłowości za pośrednictwem formularza zgłoszenia reklamacji dostępnego w pliku WORD lub PDF.
 2. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień przesłanego zawiadomienia o reklamacji za pośrednictwem formularza zgłoszenia reklamacji. 
 3. Reklamacje mogą być składane również w formie pisemnej na adres Spółki.
 4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej wniesienia.

 

ROZDZIAŁ 7.

ZMIANY REGULAMINU

 

§ 21. Tryb zmiany Regulaminu

 

 1. Spółka, na warunkach opisanych poniżej zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi). 
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Spółka poinformuje o tym Użytkowników w formie publikacji na łamach Serwisu ogłoszenia z informacją o zmianie oraz adresem strony www, na której publikowany jest Regulamin, a dodatkowo w formie wiadomości przekazywanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika Zarejestrowanego w jego Profilu.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie www Serwisu, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 4. Zmiany Regulaminu stosuje się do Umów Konta zawartych pomiędzy Użytkownikami Zarejestrowanymi a Spółką przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, po upływie siedmiu dni od dnia przekazania wiadomości na adres poczty wskazany przez Użytkownika Zarejestrowanego w jego Profilu o zmianie Regulaminu. W tym terminie Użytkownik Zarejestrowany może wypowiedzieć Umowę Konta zgodnie z procedurą opisaną w Rozdziale 3 w § 15 Regulaminu. 

 

ROZDZIAŁ 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 22. Prawo i sąd właściwy

 

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

 

§ 23. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 

 1. Informacje o szczególnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa danych związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną można znaleźć pod adresem: http://nexterio.pl/1521,0,Informacje_o_zagrozeniach.html
 2. Informacje dotyczące przeznaczania oraz funkcji Cookies umieszczanych w pamięci komputera Użytkownika korzystającego z Konta można znaleźć pod adresemhttp://nexterio.pl/1522,0,Polityka_cookies.html

 

§24. Obowiązywanie Regulaminu

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.07.2016.