Facebook
Loading...
rabaty do 90% taniejrabaty do 90% taniej ceny już od 1 złceny już od 1 zł renomowani producencirenomowani producenci ponad 2000 wzorówponad 2000 wzorów

Regulamin promocji „Opryskiwacz GRATIS” (dalej: „Promocja”)

§ 1

Organizatorem Promocji jest Megastore.pl S.A. z siedzibą w Kielcach (kod poczt.: 25-323), przy Al. Solidarności 36, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000301770, o numerze NIP: 6572772847, REGON: 260207113 o kapitale zakładowym w wysokości 87 450 000,00 PLN, (dalej: „Organizator”), właściciel marki Outlet Nexterio (dalej: „Marka”)

§ 2

Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w Outlet Nexterio w Toruniu.

§ 3

Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.

§ 4

Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 5

Informacja o Promocji dostępna jest w Salonie Outlet Nexterio w Toruniu

§ 6

Promocja polega na tym, że Klient który wyrazi pisemne zgody na:

  1. korzystanie z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego),
  2. przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionej informacji handlowej (zgodnie z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

uprawniony będzie do bezpłatnego odbioru towaru promocyjnego:

Opryskiwacz ręczny (kod produktu: 134205), 1 szt.

§ 7

Promocja trwa od 16 maja 2017 roku do wyczerpania zapasów Produktu promocyjnego.

§ 8

Produkt promocyjny nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

§ 9

Postanowienia niniejszego regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Ustawy oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z uprawnień przewidzianych przepisami Ustawy oraz dochodzeniu przez Uczestnika roszczeń na podstawie przepisów Ustawy.

§ 10

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą.

§ 11

Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.

§ 12

Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w Outlecie Nexterio w Toruniu.

§ 13

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji tj. 16 października 2017 roku.