nawet 90% taniej płytki od 1 zł gwarancja najniższej ceny ponad 2000 wzorów

Regulamin newslettera


ROZDZIAŁ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 2.
WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

ROZDZIAŁ 3.
RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

ROZDZIAŁ 4.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POUFNOŚĆ, PRAWA AUTORSKIE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

ROZDZIAŁ 5.
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

ROZDZIAŁ 6.
TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

ROZDZIAŁ 7.
ZMIANY REGULAMINU

ROZDZIAŁ 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Klienci, którzy zapiszą się do newslettera otrzymają jednorazowy kod rabatowy na 15 zł, do zakupów od 499 zł.

Regulamin newslettera Nexterio.pl, zwany dalej „Regulaminem" określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresemwww.nexterio.pl. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm., zwana dalej „k.c."). Opracowanie Regulaminu jest obowiązkowe na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Definicje

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

 1. Link Aktywacyjny - adres strony WWW w formacie URL, przez użycie którego Użytkownik kończy proces zawierania Umowy Newslettera;
 2. Spółka - „Megastore.pl S.A." z siedzibą w Kielcach przy w Al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Kielce, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000301770, REGON 260207113, numer NIP 657-277-28-47, adresy elektroniczne sklep@nexterio.pl. Kapitał zakładowy: 68.700.000 zł (wpłacony w całości);
 3. Newsletter - wiadomość przekazywana pocztą elektroniczną zawierająca informacje o nowych Produktach oraz funkcjonalnościach Serwisu;
 4. Produkt - rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu;
 5. Umowa Newslettera - zobowiązanie, którego przedmiotem jest nieodpłatne świadczenie przez Spółkę na rzecz Użytkownika, usługi polegającej na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o nowych Produktach oraz funkcjonalnościach Serwisu;
 6. Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu;
 7. Serwis - system stron www funkcjonujących w Internecie w domenie nexterio.pl lub w innej zawierającej rozszerzenie domenowe „Nexterio" zarządzany przez Spółkę, stanowiący sklep internetowy.

ROZDZIAŁ II. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 2. Zawieranie i rozwiązywanie umowy

 1. Warunkiem zawarcia Umowy Newslettera jest:

  1. podanie przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, na który ma być dostarczany Newsletter i wybrani przycisku „Wyślij" znajdującego się na stronie Serwisu;
  2. spełnianie warunków technicznych potrzebnych do korzystania z Newslettera;
  3. zaakceptowanie Regulaminu
 2. Umowa Newslettera zostaje zawarta z chwilą uruchomienia Linku Aktywacyjnego przesłanego przez Spółkę na adres poczty elektronicznej podanego przez Użytkownika w formularzu na stronie Serwisu.
 3. Umowa rozwiązuje się poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej marketing@nexterio.pl żądania zaprzestania wysyłania Newslettera.
 4. Za wiążące Spółkę żądanie rozwiązania Umowy Newslettera z inicjatywy Użytkownika, będzie uznawane tylko takie żądanie, które zostanie przesłane z konta poczty elektronicznej Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.
 5. Spółka będzie uznawać rozwiązanie Umowy Newslettera za skuteczne, ze swojej inicjatywy, po przesłaniu oświadczenia o rozwiązaniu na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w chwili składania zamówienia na Newsletter
 6. Wskutek rozwiązania Umowy Newsletter nie będzie wysyłany na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 7. Spółka zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Serwisu bez podania przyczyn, za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.

ROZDZIAŁ III. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 3. Zakres usług składających się na Umowę Newslettera

 1. W ramach Umowy Newslettera, Spółka zapewnia przesyłanie najnowszych informacji dotyczących Produktów dostępnych w Serwisie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. Dodatkowo w Newsletterze mogą być przesyłane także informacje o nowych funkcjonalnościach Serwisu oraz informacje techniczne dotyczące jego funkcjonowania.
 2. Umowa Newslettera jest nieodpłatna.

ROZDZIAŁ IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POUFNOŚĆ, PRAWA AUTORSKIE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 4. Poufność i ochrona danych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych dla potrzeb realizacji Umowy Newslettera jest Spółka. 
 2. Spółka zapewnia realizację wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych w oparciu o przepisy Ustawy.
 3. Spółka zapewnia poufność i ochronę danych osobowych Użytkowników korzystających z Newslettera na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Wysyłanie Newslettera Spółka powierzyła firmie: FreshMail.

ROZDZIAŁ V. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 5 Warunki

   1. Warunkiem koniecznym korzystania z Newslettera jest posiadanie przez Użytkownika systemu informatycznego umożliwiającego:

    1. dostęp do sieci Internet;
    2. wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej
    3. Ponadto wymagane jest posiadanie konta poczty elektronicznej, z którym system, o którym mowa w ust. 1, może się łączyć i wymieniać dane.
   2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za :

    1. nieotrzymanie przez Użytkownika Newslettera
    2. nieaktualną treść zamieszczonych w Newsletterze danych jeżeli jest to następstwem okoliczność niezawinionych przez Spółkę.

ROZDZIAŁ VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

§ 6.Postępowanie reklamacyjne

    1. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Umowy Newslettera zawartej na podstawie Regulaminu przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, określonego w niniejszym rozdziale.
    2. Spółka zobowiązuje się usunąć w technicznie możliwym i rozsądnym ekonomicznie terminie nieprawidłowości w działaniu Newslettera w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika takich nieprawidłowości na adres: marketing@nexterio.pl
    3. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień przesłanego zawiadomienia o reklamacji za pośrednictwem formularza zgłoszenia reklamacji. 
    4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej wniesienia.

ROZDZIAŁ VII. ZMIANY REGULAMINU

§ 7.Tryb zmiany Regulaminu

    1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie www Serwisu. 
    2. Umowy Newslettera zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Spółką przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z upływem siedmiu dni od dnia opublikowania ich na stronie www Serwisu. W tym terminie Użytkownik może wypowiedzieć Umowę Newslettera. 
    3. Spółka, na warunkach opisanych powyżej zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi).
    4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Spółka poinformuje o tym Użytkowników w formie publikacji na łamach Serwisu ogłoszenia z informacją o zmianie oraz adresem strony www, na której publikowany jest Regulamin a dodatkowo w formie wiadomości przekazywanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.

ROZDZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8. Prawo i sąd właściwy

   1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

§ 9.Wykładnia postanowień Regulaminu

  Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.

§ 10. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.

   Informacje o szczególnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa danych związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną można znaleźć w zakładce

Informacje o zagrożeniach.

§11. Zakres stosowania Regulaminu

   W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia

Regulaminu serwisu

  .