Facebook
Loading...
49 Outletów w Polsce
Znajdź
ZnajdźOutlet
Free Samples
Zamów darmowe próbki (dodaj 3 darmowe próbki, aby porównać w domu)
Otwórz koszyk próbekUkryj
0
Twoje próbki
Próbki płytek mają charakter wyłącznie poglądowy.
Odcień płytki może się różnić w zależności od partii produkcyjnej.
Szczegóły dostawy
Wybrany paczkomat:
Adres paczkomatu:

Regulamin newslettera

obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.

Regulamin newslettera Nexterio.pl, zwany dalej „Regulaminem" określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem www.nexterio.pl. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm., zwana dalej „k.c."). Opracowanie Regulaminu jest obowiązkowe na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

 

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Definicje

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

Link Aktywacyjny - adres strony WWW w formacie URL, przez użycie którego Użytkownik kończy proces zawierania Umowy Newslettera;

Spółka, Administrator danych osobowych - NEXTERIO sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy w al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000571559, REGON 362252818, numer NIP 6572919109, adres elektroniczny: sklep@nexterio.pl;

Newsletter - wiadomość przekazywana pocztą elektroniczną, na numer telefonu zawierająca informacje o nowych Produktach oraz funkcjonalnościach Serwisu;

Produkt - rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu;

Umowa Newslettera - zobowiązanie, którego przedmiotem jest nieodpłatne świadczenie przez Spółkę na rzecz Użytkownika, usługi polegającej na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, numeru telefony informacji o nowych Produktach oraz funkcjonalnościach Serwisu;

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu;

Serwis – system stron www funkcjonujących w Internecie w domenie nexterio.pl lub w innej zawierającej rozszerzenie domenowe „Nexterio zarządzany przez Spółkę, stanowiący sklep internetowy.

ROZDZIAŁ II. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 2. Zawieranie i rozwiązywanie umowy

Warunkiem zawarcia Umowy Newslettera jest:

Podanie przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, na który ma być dostarczany Newsletter i wybranie przycisku „Wyślij" znajdującego się na stronie Serwisu;

spełnianie warunków technicznych potrzebnych do korzystania z Newslettera;

zaakceptowanie Regulaminu

Umowa Newslettera zostaje zawarta z chwilą uruchomienia Linku Aktywacyjnego przesłanego przez Spółkę na adres poczty elektronicznej, podanego przez Użytkownika w formularzu na stronie Serwisu.

Użytkownik może rozwiązać Umowę poprzez.

odznaczenie udzielonej uprzednio zgody,

kliknięcie linka „Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości” zamieszczonego w każdym dostarczonym newsletterze,

wysłanie na adres poczty elektronicznej marketing@nexterio.pl żądania zaprzestania wysyłania Newslettera.

Za wiążące Spółkę żądanie rozwiązania Umowy Newslettera z inicjatywy Użytkownika, będzie uznawane tylko takie żądanie, które zostanie przesłane z konta poczty elektronicznej Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.

Spółka będzie uznawać rozwiązanie Umowy Newslettera za skuteczne, ze swojej inicjatywy, po przesłaniu przez Spółkę oświadczenia o rozwiązaniu na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w chwili składania zamówienia na Newsletter. Po skutecznym rozwiązaniu Umowy Administrator podejmie działania niezbędne do usunięcia danych osobowych Użytkownika.

Wskutek rozwiązania Umowy Newsletter nie będzie wysyłany na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

Spółka zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Serwisu bez podania przyczyn, za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.

ROZDZIAŁ III. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 3. Zakres usług składających się na Umowę Newslettera

 W ramach Umowy Newslettera, Spółka zapewnia przesyłanie najnowszych informacji dotyczących Produktów dostępnych w Serwisie na adres poczty elektronicznej, numer telefonu podany przez Użytkownika. Dodatkowo w Newsletterze mogą być przesyłane także informacje o nowych funkcjonalnościach Serwisu oraz informacje techniczne dotyczące jego funkcjonowania.

Umowa Newslettera jest nieodpłatna.

ROZDZIAŁ IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POUFNOŚĆ, PRAWA AUTORSKIE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 4. Poufność i ochrona danych

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 Administratorem danych osobowych Użytkownika jest NEXTERIO sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000571559, NIP 6572919109, REGON 362252818.

Akceptacja przez Użytkownika Regulaminu Newslettera jest równoznaczna z zawarciem Umowy na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi subskrypcji Newslettera.

Przekazane przez Użytkownika dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji usługi subskrypcji Newslettera.

Przestrzeganie zasad ochrony danych w  NEXTERIO sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod  adresem e-mail: odo@nexterio.pl.

Odbiorcą danych osobowych Użytkownika będą wyłącznie podmioty współpracujące z Administratorem w trakcie realizacji usługi subskrypcji Newslettera. Usługę wysyłania Newslettera Administrator powierzył Spółce Benhauer sp. z o.o., ul. Grzegórzecka 21,31-532 Kraków.

Dane Użytkownika będą przetwarzane do czasu rozwiązania Umowy.

Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:

prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu;

Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z wymienionych wyżej praw powinien skontaktować się z Administratorem wysyłając maila na adres: odo@nexterio.pl lub działem Call Center : 41 3123939

ROZDZIAŁ V. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 5 Warunki

 Warunkiem koniecznym korzystania z Newslettera jest posiadanie przez Użytkownika systemu informatycznego umożliwiającego:

 dostęp do sieci Internet,

wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej;

Ponadto wymagane jest posiadanie konta poczty elektronicznej, z którym system, o którym mowa w ust. 1, może się łączyć i wymieniać dane.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za :

 nieaktualną treść zamieszczonych w Newsletterze danych jeżeli jest to następstwem okoliczność niezawinionych przez Spółkę.

ROZDZIAŁ VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

§ 6.Postępowanie reklamacyjne

 Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Umowy Newslettera zawartej na podstawie Regulaminu przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, określonego w niniejszym rozdziale.

Spółka zobowiązuje się usunąć w technicznie możliwym i rozsądnym ekonomicznie terminie nieprawidłowości w działaniu Newslettera w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika takich nieprawidłowości na adres: marketing@nexterio.pl

Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień przesłanego zawiadomienia o reklamacji za pośrednictwem formularza zgłoszenia reklamacji.

Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej wniesienia.

ROZDZIAŁ VII. ZMIANY REGULAMINU

§ 7.Tryb zmiany Regulaminu

 Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie www Serwisu.

Umowy Newslettera zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Spółką przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z upływem siedmiu dni od dnia opublikowania ich na stronie www Serwisu. W tym terminie Użytkownik może wypowiedzieć Umowę Newslettera.

Spółka, na warunkach opisanych powyżej zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi).

W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Spółka poinformuje o tym Użytkowników w formie publikacji na łamach Serwisu ogłoszenia z informacją o zmianie oraz adresem strony www, na której publikowany jest Regulamin a dodatkowo w formie wiadomości przekazywanej na adres poczty elektronicznejwskazany przez Użytkownika.

ROZDZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8. Prawo i sąd właściwy

 Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

 § 9.Wykładnia postanowień Regulaminu

 Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.

 § 10. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 Informacje o szczególnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa danych związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną można znaleźć w zakładce

 Informacje o zagrożeniach.

 §11. Zakres stosowania Regulaminu

 

W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu serwisu, ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego.