Facebook
Loading...
27 Outletów w Polsce
Znajdź
ZnajdźOutlet

Regulamin promocji - darmowa dostawa

Regulamin promocji - Darmowa Dostawa

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin promocji „Darmowa Dostawa” określa prawa i obowiązki stron Umowy Sprzedaży Produktów zawieranej za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, o której mowa w Regulaminie sprzedaży Nexterio.pl, zwanych dalej Regulaminami sprzedaży, w okresie objętym promocją „Darmowa Dostawa”.
 2. Organizatorem promocji „Darmowa Dostawa”, zwanej dalej „Promocją”, jest NEXTERIO sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000571559, NIP 6572919109 o kapitale zakładowym w wysokości 16 020 000,00 PLN, zwana w dalszej części „Organizatorem”.
 3. O ile z treści niniejszego Regulaminu nie wynika inaczej, słowa użyte w jego treści pisane wielką literą mają takie samo znaczenie jakie zostało im nadane w treści Regulaminów sprzedaży.
 4. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie Klient w rozumieniu Regulaminów sprzedaży, tj. podmiot kupujący od Organizatora Produkt spośród Katalogu Produktów.

 

§ 2. Warunki Promocji

 1. Promocja obowiązuje od 24 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. do godziny 23:59 i obejmuje wszystkie Produkty dostępne w Katalogu Produktów.
 2. Klient, który w czasie trwania Promocji złoży zamówienie na Produkt lub Produkty w Serwisie Organizatora, działającym pod adresem http://www.nexterio.pl, otrzyma ten Produkt lub Produkty na koszt Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej współpracującej z Organizatorem.
 3. Warunkiem otrzymania przez Klienta Produktu lub Produktów na koszt Organizatora jest złożenie zamówienia w Serwisie Organizatora na Produkt lub Produkty, których łączna wartość wynosi co najmniej 1999 zł brutto.
 4. Promocja dotyczy zamówień złożonych w Serwisie Organizatora z dowolną formą płatności i obejmuje wyłącznie pokrycie przez Organizatora kosztów dostawy Produktów do Klienta.
 5. Promocja nie obejmuje dodatkowych opłat wynikających z wybranej formy płatności. Informacja o dodatkowych opłatach widoczna będzie podczas składania zamówienia przez Klienta.
 6. W okresie trwania Promocji Klient uprawniony jest do złożenia dowolnej liczby zamówień.
 7. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu lub Produktów do Organizatora.
 8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora dotyczącymi kosztów dostawy Produktów.

 

§ 3. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji Klient może zgłaszać do Organizatora w formie elektronicznej na adres sklep@nexterio.pl.
 2. W treści reklamacji należy wskazać imię, nazwisko, firmę (w przypadku przedsiębiorców), numer NIP (w przypadku przedsiębiorców), adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis przyczyny składania reklamacji.

 

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: http://www.nexterio.pl.
 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminów sprzedaży.
 3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), przy czym zmiany te nie będą wiążące dla Klientów którzy złożyli zamówienie spełniające warunki Promocji przed dokonaniem zmiany postanowień Regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2020 r.